Как да постигнете и поддържате сертификация?

 Сертификационният процес преминава през няколко етапа:

  • Избор на стандарт и подготовка за одит – ISACert Ви съветва за най-доброто решение за Вашите нужди от сертификация според рамките на Вашите изисквания (а може би и тези на Вашите клиенти). Преди да бъдете одитирани и сертифицирани ще трябва да прегледате всички изисквания на приложимия стандарт в детайли и да се уверите, че тези изисквания ще бъдат изпълнени във Вашата организация. При необходимост от консултация от страна на трети лица (не от ISACert) можем да Ви помогнем да го реализирате.
  • Предварителен одит (по желание на клиента) – В случай на първоначален одит и сертифициране, одитор на ISACert може да прецени дали представянето на Вашата организация отговаря на изискванията на стандарта. В случай на пропуски или слабости Вие ще бъдете в състояние да ги разрешите преди да се проведе първата официална оценка.
  • Сертификационен одит – одитор на ISACert извършва одит на място, преминавайки през всяко физическо производство и стъпки за обработка, както и всички административни процедури от работно до управленско ниво. Целта е да се направи оценка на изпълнението на изискванията на стандарта (ите) съгласно, който сте одитирани. Одиторът събира доказателства за нивото на изпълнение, съответствия и несъответствия. В случай на несъответствия, одиторът много ясно ви информира за тях. Когато е необходимо, ще се изисква да предоставите план за коригиращи действия, за да се разрешат тези несъответствия, включително и доказателство за изпълнението на такива. Всички констатации от одита, включително и план за коригиращи действия, се документират в доклад, който ще бъде представен на Вас и на Сертификационния Мениджър на ISACert.
  • Сертификация – Сертификационният Мениджър  подробно разглежда доклада на одитора и може да изисква допълнителни доказателства, за да се убеди, че Вашата компания е в съответствие с изискванията, посочени в стандарта. Въз основа на своите констатации Сертификационният Мениджър ще реши дали Вашата компания ще бъде сертифицирана или не, както и ако е необходимо на кое ниво или с каква оценка това ще бъде направено.

След като официалната оценка е приключила успешно, ISACert ще издаде сертификат за регистрация, ясно очертавайки обхвата на дейностите предмет на сертифициране. Сертификатът е валиден за определен период от време в зависимост от стандарта. Както вие, така и собственика на стандарта бивате информирани и получавате копие от доклада.

За да осигурите непрекъснатото подобряване на Вашето производството и поддържащи процеси и да запазите статута си да сте сертифицирани от ISACert, ISACert ще продължи да извършва редовни оценки в съответствие с изискванията на стандарта.