IFS Broker

Одитиращи и сертификационни услуги на ISACert по IFS Broker

IFS-Broker

Качеството и безопасността на храните са от ключово значение за вашата компания, работеща в хранително-вкусовата промишленост. Купувачите на вашите продукти изискват от вас да им предоставите гаранции за ангажимента на вашата компания към качеството и безопасността на храните. Вие в състояние ли сте да предоставите тези гаранции и признати ли са те в световен мащаб? Има ли независима трета страна, която да потвърди това? Изискват ли от Вас Вашите клиенти да го докажете със сертификация по стандарта IFS Broker?

В качеството си на брокер, агент или вносител, Вие сте неразделна част от интеграцията на производители и търговци на дребно. IFS Broker е създаден, за да се гарантира безопасността и качеството на Вашите продукти, запълвайки празнината между производство и дистрибуция. Вашите търговски партньори очакват от Вас да споделите своите изисквания за продуктите на производителите и че тези спецификации ще бъдат разбрани и приложени.

Със стандарта в ръка одиторът на ISACert Ви одитира и да гарантира, че имате внедрени подходящи мерки във Вашата услуга, така че вие като доставчик да функционирате в съответствие с изискванията за безопасност и качество на продукта. Вие също трябва да следите за спазването на тези изисквания от страна на Вашия доставчик, така че доставените продукти да отговарят на нормативните и договорните спецификации

Сертификацията по IFS Broker може да ви предложи ключови предимства, когато се стремите към съвършенство в качеството, безопасността на храните и удовлетвореността на клиентите и търсене на конкурентно предимство на Вашия пазар. Когато се сертифицирате по IFS Broker с ISACert получавате:

  • По-добро разбиране на ръководството и персонала по отношение на добри практики, стандарти и процедури,
  • По-малко време за повторно производство или връщане на продукти, които не отговарят на спецификациите,
  • Мониторинг за спазването на местното законодателство за храните,
  • По-ефективно използване на ресурсите,
  • Намаляване на необходимостта от одити от втора страна на клиентите,
  • Независим одит от трета страна от опитен ISACert одитор,
  • Повече гъвкавост чрез индивидуално внедряване с основан на риска подход;
  • Подобряване на бизнес репутацията като производител на висококачествени и безопасни продукти.

Най-новата версия на стандарта IFS Broker може да бъде свалена от интернет страницата на IFS (IFS Broker pdf).

Одитирането и сертификацията по IFS Broker е под акредитацията на ISACert BV в Еде, Холандия.

Стандартът IFS Broker е признат от GFSI (Глобалната инициатива за безопасност на храните) за одитиране на брокери, агенти и вносители на храни,  които закупуват хранителни продукти, но нямат контакт с тях.

Стандартът е важен за всички брокери, агенти и вносител, тъй като съдържа много изисквания, свързани със спазването на спецификациите на клиента.

Дали да се сертифицирате по IFS Broker или друг стандарт, като BRC Agents and Brokers зависи от изискванията на Вашите клиенти.

Сертификацията по IFS Broker стандарта може да бъде комбинирана с друг вид сертификация.

Ако искате да научите повече, моля изпратете Вашето запитване на: office@isacert.bg .

ISACert е една от водещите одитиращи и сертифициращи организации в областта на храните и веригата на доставка на хранителни продукти. ISACert предоставя реномирани одитиращи и сертифициращи услуги в световен мащаб. Имаме амбицията да осъществяваме детайлни и качествени одити на ниво, което отговаря на изискванията на всички заинтересовани страни. Чувстваме се ангажирани не само в това да одитираме компаниите по стандартите, но също така да ги водим към подобрения на тяхната безопаст и качество на продуктите като цяло.