IFS Food

Одитиращи и сертификационни услуги на ISACert по IFS Food

ifs-food

Качеството и безопасността на храните са от ключово значение за вашата компания, работеща в хранително-вкусовата промишленост. Купувачите на вашите продукти изискват от вас да им предоставите гаранции за ангажимента на вашата компания към качеството и безопасността на храните. Вие в състояние ли сте да предоставите тези гаранции и признати ли са те в световен мащаб? Има ли независима трета страна, която да потвърди това? Изискват ли от Вас Вашите клиенти да го докажете със сертификация по стандарта IFS Food?

Стандартът IFS Food поддържа производствените и маркетингови отдели в техните усилия за безопасност и качество на марката. Фокусът е върху безопасността на храните и качеството на процесите и продуктите. IFS Food е разработен с активното участие на сертифициращите организации, търговци на дребно, фирми от хранително-вкусовата промишленост и фирми за услуги в сектора.

С доклада от IFS одита Вашата компания ще получи реална представа за вашата система за управление на безопасността и качеството на храните и база, от която да започнете процеса на по-нататъшно усъвършенстване. IFS Ви дава 12 месеца, за да се коригират отклоненията от изискванията, които са били открити по време на одита. Само значителни несъответствия (свързани с безопасността на храните или правни изисквания) трябва да бъдат поправени незабавно. Сертификатът е валиден в продължение на 12 месеца.

Сертификацията по IFS Food може да ви предложи ключови предимства, когато се стремите към съвършенство в качеството, безопасността на храните и удовлетвореността на клиентите и търсене на конкурентно предимство на Вашия пазар. Когато се сертифицирате по IFS Food с ISACert получавате:

  • По-добро разбиране на ръководството и персонала по отношение на добри практики, стандарти и процедури,
  • Мониторинг за спазването на местното законодателство за храните,
  • По-ефективно използване на ресурсите,
  • Намаляване на необходимостта от одити от втора страна на клиентите,
  • Независим одит от трета страна от опитен ISACert одитор,
  • Повече гъвкавост чрез индивидуално внедряване с основан на риска подход;
  • Подобряване на бизнес репутацията като производител на висококачествени и безопасни продукти.

Най-новата версия на стандарта IFS Food може да бъде свалена от интернет страницата на IFS (IFS Food 6 Standard PDF) до IFS доктрината (IFS Учение v3), както и резюме на почти всички пояснения от нормативен характер, които са били издадени от IFS от публикуването на IFS Food версия 6 през януари 2012 г. и последната му ревизия (IFS Food версия 6 април 2014 г.).

Одитирането и сертификацията по IFS Food е под акредитацията на ISACert BV в Еде, Холандия.

IFS Food Standard е признат от GFSI (Глобалната инициатива за безопасност на храните) стандарт за одитиране на производители на храни. Той се отнася до фирми преработвателки на храни и фирми, които опаковат насипни хранителни продукти.

IFS Food се прилага, когато продуктите са "пребработени" или когато е налице опасност от замърсяване на продукта по време на първично пакетиране.

Стандартът е важен за всички производители на храни, особено за тези, които произвеждат продукти под частна марки, тъй като съдържа много изисквания, свързани със спазването на спецификациите на клиента.

Дали да се сертифицирате по IFS Food или друг стандарт, като BRC Food или FSSC 22000 зависи от изискванията на Вашите клиенти.

Сертификацията по IFS Food стандарта може да бъде комбинирана с друг вид сертификация, като тази по BRC  Food или FSSC22000 стандартите.

Ако искате да научите повече, моля изпратете Вашето запитване на: office@isacert.bg .

 

ISACert е една от водещите одитиращи и сертифициращи организации в областта на храните и веригата на доставка на хранителни продукти. ISACert предоставя реномирани одитиращи и сертифициращи услуги в световен мащаб. Имаме амбицията да осъществяваме детайлни и качествени одити на ниво, което отговаря на изискванията на всички заинтересовани страни. Чувстваме се ангажирани не само в това да одитираме компаниите по стандартите, но също така да ги водим към подобрения на тяхната безопаст и качество на продуктите като цяло.